Privacyverklaring

Ingangsdatum 26-05-2018 om 08:11

Privacybeleid CheaplyBikes

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten CheaplyBikes. U dient zich ervan bewust te zijn dat CheaplyBikes niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. CheaplyBikes respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Registratie landelijk opkopersregister politie

indien wij van u een fiets inkopen, worden uw gegevens geregistreerd in het landelijk opkopersregister van de politie ten behoeve van voorkomen en checken op diefstal en heling. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor derden en beveiligd door middel van een inlogprocedure voor ons als dealer.

Bij aankoop van een gebruikte fiets, registreren wij eveneens uw NAW gegevens in het bovengenoemde register op dezelfde manier met als doel aan onze verplichtingen te voldoen ten aanzien van dit register.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ten aanzien van opkopersregister politie: DOR

Inleiding

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 in werking getreden. Opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen behoren op 25 mei 2018 de nieuwe privacyregels ingevoerd hebben. Veel regels zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van de eerdere Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG stelt wel strengere eisen aan de naleving van de privacyregels en biedt daarnaast burgers meer rechten. In deze factsheet worden de consequenties van de AVG voor de registratie in het Digitaal Opkopers Register (DOR) uiteengezet. Tussen haakjes staat de verwijzing naar de artikelen in de AVG.

Verwerking van persoonsgegevens ?

De AVG is van toepassing op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (2.1). ? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon, zoals de naam en het adres (4.1). ? Op basis van artikel 2, tweede lid, onder e van het Uitvoeringsbesluit bij art. 437Sr zijn handelaren en opkopers verplicht de naam en het adres te noteren van de aanbieders van gebruikte en ongeregelde goederen. Zij verwerken daarmee persoonsgegevens.

Wettelijke grondslag ?

De verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als deze voldoet aan een van de zes grondslagen die in de AVG zijn opgenomen (6.1). ? Bij de registratie van de NAW-gegevens in het DOR is sprake van een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. Deze wettelijke verplichting is vastgelegd in artikel 437Sr en het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit. De gegevensverwerking is daarmee rechtmatig (6.3).

Doel ?

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens in het DOR is het frustreren van de afzetmarkt voor gestolen goederen en de bestrijding van heling en diefstal. ? Met de registratie van NAW-gegevens worden niet méér persoonsgegevens verwerkt dan nodig om voornoemde doelen te bereiken (5.1).

Middelen ?

De gemeente bepaalt nu nog de middelen voor de gegevensverwerking, omdat zij op basis van artikel 2, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit bij artikel 437Sr moet aanwijzen welk doorlopend en gewaarmerkt register de ondernemer voor zijn wettelijke registratieplicht dient te gebruiken. ? Met de beoogde wijziging van artikel 437Sr zal de minister van Justitie en Veiligheid deze rol op zich nemen en de inrichting van het DOR bepalen.

Beheer ?

Het technisch beheer van het DOR verloopt nu nog via de politie. ? Met de beoogde wijziging van artikel 437Sr zal de minister van Justitie en Veiligheid ook de verantwoordelijkheid voor het technisch beheer van het DOR op zich nemen. ? Het functioneel beheer in verband met de uitgifte van accounts is en blijft bij de politie.

Verantwoordelijke ?

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de grondslag en de doelen van de verwerking van de persoonsgegevens. ? Bij de registratie in het DOR is van meerdere deelverwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG sprake (26.1) ? De opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen zijn verantwoordelijk voor een correcte en volledige registratie in het inkoopregister. ? De gemeenten en politie zijn deelverantwoordelijke doordat zij de middelen voor de verwerking bepalen, respectievelijk zorgdragen voor het beheer van het DOR. ? Na inwerkingtreding van het gewijzigde artikel 437Sr wordt de deelverantwoordelijkheid van de gemeenten en politie overgedragen aan de Minister van Justitie en Veiligheid.

Verwerker ?

Het technisch beheer van het DOR is ondergebracht bij Web2Work, die voldoet aan de in de AVG gestelde eisen (28 ev). ? De politie sluit als deelverwerkingsverantwoordelijke een verwerkersovereenkomst met Web2work (28.3). ? De (persoons)gegevens in het DOR zijn beschermd met strikte beveiligingsmaatregelen. Mocht zich toch een datalek voordoen, dan zal dit via de politie (mettertijd het ministerie van Justitie en Veiligheid) aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld worden (33).

Rechten van burgers ?

In de AVG zijn meerdere privacy rechten van burgers vastgelegd, zoals het recht op:

- informatie (13)

- inzage (15)

- correctie (16)

- wissen van gegevens (17)

- bezwaar (21) ?

De plicht tot het informeren van aanbieders van tweedehands goederen over de verwerking van hun persoonsgegevens berust bij de opkoper. Hiervoor kunnen zij via de site van Stop Heling gratis folders aanvragen. ? Aanpassing van deze informatie specifiek voor kinderen (12.1) is niet aan de orde. Immers, artikel 437bis, eerste lid, onder a van het Wetboek van strafrecht verbiedt de verwerving van een tweedehands goed van een minderjarige. ? Een verzoek om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die verwerkt zijn, kunnen burgers richten aan stopheling@politie.nl. Na wijziging van art. 437Sr zal het ministerie van Justitie en Veiligheid hierin voorzien. ? Het recht op correctie, vergetelheid en bezwaar zijn geen absolute rechten. Onder meer ter waarborging van de openbare veiligheid en voor het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten kan de verwerkingsverantwoordelijke deze plichten en rechten buiten toepassing laten (23.1). ?

Bij de registratie in het DOR is het niet mogelijk persoonsgegevens te corrigeren of wissen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van CheaplyBikes of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van CheaplyBikes of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

CheaplyBikes
de Komme 3
4421 ES Kapelle

info@cheaplybikes.nl